Top

Regulaminy


Regulamin Karty Kibica Zagłębia Sosnowiec

 

 Część I – Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki:

1. składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Zagłębia Sosnowiec;
2. wydawania i używania Karty Kibica Zagłębia Sosnowiec.

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie, należy rozumieć:

1. Cennik – zestawienie cen usług związanych z wydaniem i używaniem Karty, określonych przez Klub wydający Kartę, dostępne w siedzibie Klubu i/lub na stronach internetowych Klubu,
2. Dokument tożsamości – dokument potwierdzający tożsamość danej osoby, zawierający aktualną fotografię oraz numer PESEL (a w przypadku jego braku serię i numer takiego dokumentu),
3. Karta – Karta Kibica Zagłębia Sosnowiec;
4. Kibic – osoba fizyczna, której została wydana Karta;
5. Klub – Zagłębie S.A. z siedzibą w Sosnowcu 41-200, ul. Kresowa 1;
6. POK – Punkt Obsługi Kibica znajdujący się w siedzibie Klubu,
7. Regulamin – niniejszy regulamin;
8. Stadion – oznacza obiekt sportowy usytuowany w Sosnowcu przy ul. Kresowej 1, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie;
9. Wnioskodawca – osoba fizyczna ubiegająca się o wydanie Karty;

§ 3

1. Podstawową funkcją Karty jest funkcja identyfikacyjna – zapewnia identyfikację Kibica poprzez: imię, nazwisko, numer PESEL (a w przypadku jego braku: rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz aktualny wizerunek twarzy Kibica, stosownie do wymogów określonych w art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504. ze zm.).

 

Część II – Składanie wniosków, odbiór Karty

§ 4

1. Kartę wydaje się na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku.
2. We wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do podania następujących swoich danych:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL (a w przypadku jego braku: rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
Ponadto wraz z wnioskiem Wnioskodawca udostępnia wizerunek swojej twarzy, który jest utrwalany przy składaniu wniosku i stanowi jego integralną część.
3. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wnioskodawca może podać we wniosku następujące swoje dane:
a) adres zamieszkania;
b) numer telefonu komórkowego,
c) adres poczty elektronicznej.
4. Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio w POK.
5. Wniosek o wydanie Karty dla osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, a także dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.
6. Wniosek o wydanie Karty, która będzie używana przez osobę poniżej 13 roku życia oraz dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie składa we własnym imieniu przedstawiciel ustawowy tej osoby.
7. Kibic jest zobowiązany do weryfikacji danych podanych we Wniosku przed jego złożeniem.
8. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia podpisu pod wnioskiem w obecności pracownika POK.

§ 5

1. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wydania Karty bez podania przyczyny.
2. Klub odmawia wydania Karty:
a) jeżeli Wnioskodawca odmówi podania swoich danych osobowych zawartych we wniosku, wymaganych przez Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504), tj. wizerunek twarzy, imię i nazwisko, numer PESEL (a w przypadku jego braku: rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
b) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie sądowe, polegające na zakazie wstępu na imprezy masowe (zakaz stadionowy),
c) osobie, wobec której Klub wydał zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestniczenia w imprezach masowych (zakaz klubowy),
d) osobie, która posiada już ważną Kartę, jednakże z wyłączeniem przypadków związanych w wydawaniem duplikatów Karty.

§ 6

1. Za wydanie Karty Klub pobiera opłatę w momencie złożenia wniosku w wysokości określonej w Cenniku.
2. Karta wyrabiana jest na miejscu bez konieczności ponownego przychodzenia do POK.

§ 7

1. Kibic zobowiązany jest zweryfikować dane zawarte na Karcie niezwłocznie po jej otrzymaniu. Reklamacje składane po odebraniu Karty dotyczące danych uwidocznionych na Karcie nie będą uwzględniane.
2. Kartę Kibic odbiera osobiście w POK.
3. Wydanie Karty Kibicowi uzależnione jest od przedstawienia przez Kibica dokumentu tożsamości oraz dokonania pozytywnej weryfikacji danych podanych we wniosku z danymi widniejącymi na Dokumencie tożsamości.
4. Karty osób poniżej 18 roku życia wydaje się wyłącznie ich przedstawicielom ustawowym.

 

Część III – Używanie Karty

§ 8

1. Karta jest kartą imienną, identyfikującą wyłącznie osobę, której została wydana, a także określającą tę osobę jako kibica Klubu.
2. Jeden Kibic może posiadać wyłącznie jedną Kartę.
3. Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek zmian na Karcie, w szczególności przerabiania danych na niej uwidocznionych.
4. W przypadku ustalenia, iż:
a) dana osoba posługuje się nie swoją Kartą, Klub ma prawo do odebrania jej i zablokowania,
b) Kibic posługuje się Kartą przerobioną, bądź w jakikolwiek sposób zmodyfikowaną, Klub blokuje Kartę.
5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Klub nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Kibica, należnych Klubowi w związku z wydaniem Karty.

§ 9

1. Karta zachowuje ważność do momentu wydania nowej Karty przez Klub lub upłynięcia daty jej ważności, jeśli taka została na Karcie określona.
2. W przypadku zniszczeń na Karcie, nie wynikających z wad materiału z jakiego wykonana jest Karta, uniemożliwiających identyfikację nadrukowanych na niej danych lub wizerunku Kibica, Kibic zobowiązany jest do wyrobienia duplikatu Karty na własny koszt.

§ 10

1. Kibic w każdym momencie może zablokować swoją Kartę lub poprosić o jej unieważnienie i usunięcie danych osobowych z systemu.
2. W przypadku chęci unieważnienia Karty i usunięcia swoich danych, Kibic zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
3. Wniosek należy złożyć osobiście w POK lub wysłać listem poleconym na adres Klubu.

§ 11

1. Kibic, który zagubił lub w inny sposób utracił Kartę, zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować Klub. Klub niezwłocznie unieważnia Kartę, co do której otrzymał zgłoszenie.
2. Klub na wniosek Kibica wydaje duplikat Karty za opłatą określoną w Cenniku, tym samym poprzednia Karta zostaje zablokowana.

§ 12

Kibic zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej karty w trakcie imprez masowych, a także zobowiązany jest do jej okazania osobom upoważnionym ze strony Klubu, na każde ich żądanie.

 

Część IV – Reklamacje

§ 13

1. Reklamacje dotyczące Karty Kibic składa w formie pisemnej w siedzibie Klubu, poprzez Strefę Kibica lub wysyłając e-mail na adres: bilety@zaglebie.eu podając:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) numer kibica, określony na Karcie,
d) przyczynę reklamacji,
e) datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Karty,
f) datę złożenia reklamacji.
2. Kibic zobowiązany jest udzielić dodatkowych informacji, które okażą się niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
3. Klub rozpatruje reklamację w terminie 30 dni i wysyła Kibicowi odpowiedź w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w reklamacji lub na adres podany we wniosku o wydanie Karty oraz e-mailem (jeśli był podany).
4. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kibicowi przysługuje prawo odwołania do organu odwoławczego – Zarządu Spółki Zagłębie S.A. - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpowiedzi na reklamację. Odwołanie składa w formie pisemnej w siedzibie Klubu, poprzez Strefę Kibica lub wysyłając e-mail na adres: bilety@zaglebie.eu

 

Część V – Postanowienia końcowe

§ 14

Klub zastrzega, iż może czasowo wstrzymać funkcjonowanie systemu obsługującego Karty bez wcześniejszego informowania o tym fakcie, w szczególności w związku z konserwacją systemu teleinformatycznego, wprowadzaniem zmian w systemie, podejmowaniem działań mających na celu zapobieżenie szkodom Klubu lub osób trzecich.

§ 15

Wnioskodawca, z chwilą złożenia Wniosku w POK oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

§ 16

1. Klub zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnej przyczyny, za którą rozumie się:
a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, wymagań organizatorów rozgrywek, organizatorów imprez masowych, właścicieli i użytkowników obiektów sportowych,
b) wprowadzenie zmian organizacyjnych w zakresie procedury składania wniosków o wydanie Karty,
c) wprowadzenie zmian w zakresie technologii funkcjonowania Kart, w tym jej funkcjonalności.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, poinformowanie o zmianie i udostępnienie nowego Regulaminu nastąpi za pośrednictwem oficjalnej strony Klubu www.zaglebie.eu
3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Klub o wprowadzonych zmianach do Regulaminu w sposób opisany w ust. 2 powyżej, Kibic nie zrezygnuje z Karty informując o tym Operatora, uznaje się, że Kibic zaakceptował zmianę Regulaminu.
4. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z Karty powoduje natychmiastowe jej unieważnienie.

 

Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu.

 

Na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. nr 62 poz. 5040) postanawia się co następuje:

 

Par. 1.

Stadion piłkarski przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu, jest siedzibą Klubu/ w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Par. 2.

Stadion piłkarski jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe - mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - wystawy, happeningi, konferencje prasowe, prezentacje, itp..

Par. 3.

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie organizowanych imprez masowych określa regulamin imprezy masowej organizowanej na stadionie piłkarskim przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu. W przypadku innych imprez i wydarzeń organizowanych na stadionie obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu.

Par. 4.

Podaje się do publicznej wiadomości, iż obiekty wykorzystywane do prowadzenia rozgrywek piłki nożnej, na których organizowane są imprezy masowe, są wyposażone w elektroniczne systemy identyfikacji osób służące do sprzedaży biletów, kontroli przebywania osób na obiekcie oraz kontroli dostępu do określonych miejsc na stadionie. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Par. 5.

Wszystkie osoby wchodzące na stadion uznają prawo klubu lub organizatora imprezy masowej do dokonania sprawdzenia zawartości rzeczy lub bagażu, w sposób nie naruszający godności osób i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu imprezy każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

Par. 6.

Wstęp na mecz piłki nożnej osoby w wieku poniżej 13 roku może nastąpić tylko w obecności opiekuna - osoby pełnoletniej. Dzieci do lat 6 mogą uczestniczyć w imprezie tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym, bez konieczności posiadania biletu/karnetu. W takim przypadku Klub/organizator imprezy masowej nie gwarantuje miejsca siedzącego dla osoby małoletniej.

Par. 7.

W dniu przeprowadzanych meczów piłki nożnej, stadion jest wyłączony z dostępności dla osób nie nieuprawnionych od godziny 8.00 do rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na 90 lub 120 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu. Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy.

Par. 8.

W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy masowe nie są przeprowadzane, wprowadza się następujące zasady dostępności do obiektu:

Ÿ zawodnicy, trenerzy oraz osoby im towarzyszące wchodzą na obiekt na podstawie wykazów przygotowanych przez kierownictwo zespołu lub list sporządzanych i akceptowanych przez klub - właściciela stadionu;

Ÿ od godziny 22.00 do godziny 14.00 obiekt jest dostępny tylko i wyłącznie dla osób posiadających przepustki stałe lub wydawane jednorazowo. Przepustki upoważniają do wjazdu samochodem na teren wewnętrznego parkingu;

Ÿ od godziny 14.00 do godziny 22.00 wprowadza się nadzorowany, ale nieograniczony dostęp do budynku klubowego i budynku administracyjnego;

Ÿ przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren obiektu po godzinie 14.00 za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję. Wejście na teren przed godziną 14.00 musi być każdorazowo poprzedzone zgodą klubu - właściciela obiektu;

Ÿ przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie obiektu mogą wjechać lub wejść na stadion za zgodą klubu - właściciela obiektu na podstawie wcześniej przesłanych osób i pojazdów;

Ÿ wwożone i wywożone przedmioty wartościowe i inne muszą być każdorazowo zgłaszane i okazywane merytorycznemu pracownikowi właściciela obiektu;

Ÿ spotkania, narady, wycieczki grupowe, zwiedzanie stadionu mogą być organizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu i zasad użytkowania z merytorycznym pracownikiem klubu - właściciela obiektu;

Par. 9.

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą klubu - właściciela obiektu lub organizatora imprezy masowej.

Par. 10.

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu:

Ÿ broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych;

Ÿ napojów alkoholowych z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych w art. 8a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku,

Ÿ środków odurzających lub substancji psychotropowych;

Ÿ butelek szklanych i plastikowych, puszek, kijów, kamieni, instrumentów z napędem mechanicznym, itp..

Par. 11.

Zabrania się podczas imprez masowych:

Ÿ wchodzenia na teren stadionu osobom będącym pod wpływem alkoholu,

Ÿ wchodzenia i przebywania na terenie stadionu osobom będącym pod wpływem narkotyków lub podobnie działających środków;

Ÿ wchodzenia na tereny nieprzeznaczone dla publiczności;

Ÿ rzucania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia zawodników i innych uczestników imprezy masowej;

Ÿ naruszania nietykalności ciała członków służby porządkowej lub służby informacyjnej;

Ÿ głoszenia i wywieszania haseł, symboli, pieśni o treściach wulgarnych, obraźliwych i rasistowskich;

Ÿ używania elementów ubioru zakrywających wizerunek twarzy uniemożliwiających identyfikację osób.

Par. 12.

Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem osoby ze stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia organizator meczu może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora.

Par. 13.

Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki, w terminie i w trybie przez niego określonym.

Par. 14.

Klub - właściciel obiektu lub organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku klubu lub organizatora imprezy.

Par. 15.

Klub - właściciel obiektu lub organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności do stadionu, przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych i środków masowego przekazu.

Par. 16.

Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia przez zarząd klubu - właściciela stadionu tj. od dnia 10 lutego 2014 roku.REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych

( Dz.U. z 2009r., nr 62 poz. 504) postanawia się co następuje:

Rozdział I - Zakres obowiązywania

§ 1

1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej” zwany dalej regulaminem.

2. Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej, zorganizowanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przez Zagłębie Sosnowiec S.A. na terenie Stadionu Ludowego usytuowanego w Sosnowcu ul. Kresowa 1 w związku z rozgrywkami piłki nożnej zwanej dalej imprezą.

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

  • wstęp osoby na imprezę
  • obowiązki uczestnika imprezy
  • zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować
  • prawa uczestnika imprezy
  • zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

4. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.

5. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

Rozdział II - Wstęp na imprezę

§ 2

1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu członków służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów.

2. Do wejścia na teren imprezy masowej uprawniają imienne opisane, zgodnie z wymogami cyt. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dokumenty wystawione przez organizatora imprezy, tj. :

1) bilet jednokrotnego wstępu na imprezę
2) karnet uprawniający do wielokrotnego wstępu na imprezę
3) zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnione osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej.

1. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2, uprawnione są wyłącznie osoby posiadające dokument tożsamości lub kartę kibica wystawioną przez klub będący organizatorem imprezy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży. Mogą one być oddane do organizatora imprezy, który w uzasadnionych okolicznościach - zwraca pieniądze w odpowiedniej kwocie.

§ 3

Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba która ukończyła 13 lat, posiadająca ważny dokument uprawniający do wejścia , o którym mowa w &2 ust.2 regulaminu oraz :

1) jest trzeźwa
2) nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy
4) posiada dokument tożsamości lub kartę kibica wystawioną przez klub będący organizatorem imprezy
5) gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej.
6) dzieci do lat sześciu mogą uczestniczyć w imprezie tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym, bez konieczności posiadania biletu/karnetu. W takim przypadku Klub nie gwarantuje miejsca siedzącego dla osoby małoletniej.
7) znajduje się na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości – przepis dotyczy wyłącznie kibiców drużyny przyjezdnej.

Rozdział III - Obowiązki uczestnika imprezy

§ 4

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

1) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy oraz dokument tożsamości;
2) zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy;
3) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminów obiektu i imprezy masowej;
4) stosować się do zarządzeń i poleceń członków służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową

Rozdział IV - Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

§ 5

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie :

1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie :
- broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
- materiałów wybuchowych;
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
- różnego rodzaju noży, pałek ( w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu ( szczególnie : rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów , których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli , itp.,
- wyrobów pirotechnicznych, w tym : fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
- urządzeń laserowych;
- butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału;
2) przedmiotów, które można wykorzystać do:
- zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwieniem lub utrudnieniem jej identyfikacji;
- wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym
3) środków i napojów:
- odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie
- alkoholowych; z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych w art. 8a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Zabrania się uczestnikom imprezy:

1) używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby , a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
b) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, w tym określonych w załączniku do niniejszego regulaminu;
2) nawoływania do waśni , w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
3) rzucania przedmiotami;
4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych w art. 8a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
5) wnoszenia i używania środków odurzających lub psychotropowych;
6) ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia;
7) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
8) wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
9) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
10) zaśmiecania terenu imprezy masowej;
11) niszczenia infrastruktury imprezy masowej;
12) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.

3. Zabrania się , bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.

4. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które:

1) nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy lub dokumentu tożsamości;
2) nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgodnie z cyt. Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych tj. w zakresie:
- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej
- legitymowania w celu ustalenia tożsamości
- przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
3) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy;
4) pod widocznym działaniem :
- alkoholu
- środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie
5) nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
6) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy
7) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie
8) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej religijnej lub innej, w tym określone w załączniku do regulaminu;
9) są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
- zakazu wstępu na imprezę masową
- zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych , wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich;
10) są objęte zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym
11) znajdują się w bazie danych prowadzonej przez policję na podstawie art. 37 pkt 2 cyt. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przekazanej do wykorzystania organizatorowi w ramach imprezy masowej

5. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska i imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy.

Rozdział V - Uprawnienia uczestnika imprezy

§ 6

1. Uczestnik ma prawo:

1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
3) do informacji o:
- umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
- udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
4) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
5) korzystać z pomocy medycznej;

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:

1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
2) składania skarg,
3) żądania od organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego niezawinionej.

Rozdział VI - Przepisy końcowe

§ 7

1. Uczestnik imprezy, który znajduje się na części stadionu przeznaczonego dla grupy kibiców, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część stadionu, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa - usunięty z terenu imprezy.
2. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z meczu i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemna zgodą organizatora imprezy.
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów imprez, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione bilety wstępu.

§ 8

1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę.
2. Za naruszenie postanowień regulaminu obiektu lub imprezy może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. Klubowy zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w cyt. Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych .

 

 

§ 9

1. Przebieg imprezy podlega rejestracji przez jej organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane prokuratorowi rejonowemu lub Policji – w razie potrzeby z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
3. Zapis z rejestracji imprezy jest przechowywany przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia imprezy – po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół.

§ 10

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do :

1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
2. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.Zapoznałem się z regulaminem karty kibica, imprezy masowej oraz regulaminem stadionu i akceptuję ich warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zagłębie Sosnowiec S.A. oraz na przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym z Zagłębie Sosnowiec S.A., a w szczególności klubom sportowym korzystającym z systemu karty kibica, podmiotom zarządzającym rozgrywkami sportowymi, w celu umożliwienia obsługi systemu karty kibica i zapewnienia jej funkcjonalności. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych, prawie ich poprawiania oraz o dobrowolności podania przeze mnie moich danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażenie zgody jest niezbędne do otrzymania niniejszej karty kibica/karnetu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach marketingowych i promocyjnych przez klub Zagłębie Sosnowiec S.A., oraz przekazywanie tych danych partnerom marketingowym i promocyjnym tego podmiotu, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych od wszystkich tych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 roku), dotyczących produktów i usług oferowanych przez Zagłębie Sosnowiec S.A. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych, prawie ich poprawiania oraz o dobrowolności podania przeze mnie moich danych osobowych (DZ.U. z 2002r. nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Zagłębie Sosnowiec S.A.